Aydınlatma Metni

Eyüp Rıza Güzey / Bilgi Peşinde / Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu
Eyüp Rıza Güzey Bilgi Peşinde şahıs firmasının veri sorumlusu olarak ben Eyüp Rıza Güzey; bildiririm ki; şahıs firmamda benden başka hiçbir çalışan yoktur. Ayrıca şahıs firmamın yıllık cirosu nedeniyle benim Veri Sorumlusu Sicil Sistemine kaydolmamda bir zorunluluk yoktur. 

Ben, veri sorumlusu olarak Bilgi Peşinde web sitesi bünyesinde bulunan kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna çok önem vermekteyim.

KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olarak siz değerli takipçilerimizi aydınlatmak amacıyla hazırlamış olduğum bu aydınlatma metnini dikkatli bir şekilde okumanızı önemle rica ederim.

Kişisel Verilerinizin şu amaçlarla işlenmektedir:
1- Bilgi Peşinde web sitemiz tarafından sunulan makalelerin sizler tarafından beğenilip beğenilmediğini öğrenebilmek amacıyla, 
2- Yeni makalelerimizden sizleri haberdar edebilmek amacıyla,
3- Makaleler ile ilgili her türlü soru ve şikayetlerinize cevap verebilmek amacıyla,
4- Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik önlemlerin alınabilmesi amacıyla,
5- Okuyucu ve üye memnuniyetinin ölçülebilmesi amacıyla,
6- Makale konu ve sayısının artırılması ve makalelerin niteliğinin iyileştirilmesi amacıyla işlenmektedir.
7- Ayrıca, çevrimiçi ziyaretçi verileri KVKK 5. ve 6. maddelerinin öngördüğü şekilde Bilgi Peşinde web sitesinin yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması nedeniyle işlenmektedir.

Kapsam
Bütün web sitesi ziyaretçilerimiz ve üyelerimiz bu kapsamdadır. Veri işleme sistemimiz KVKK ve kişisel verilere yönelik tüm diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel veriler, KVKK'da belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla ziyaretçi ya da üye tarafından yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilere, kullanıcı ve üyelerin kişisel verilerini talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, tüketici şikayet formları, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Tanım ve Kısaltmalar
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Koruması Kanunu
Kişisel Veri Sahibi (ilgili kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her tür işlem.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizin Eyüp Rıza Güzey Bilgi Peşinde, Yenibosna, Fevzi Çakmak Mah. Çakmak Sokak No:3 Da:1 Bahçelievler İstanbul adresine ıslak imza ile gönderilmesi gerekmektedir.

Aydınlatma yükümlülüğümüz
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;
Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişi'yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz:
Veri sorumlusu olarak bünyemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. 

İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için "Çerez Politikamızı" inceleyebilirsiniz.

Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması:
Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız. Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi'nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız teknik önlemler:
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
Teknik uzmanlığımızı güncelleyecek çeşitli makaleleri ve seminerleri takip etmekte,
Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız idari önlemler:
Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında güncel bilgileri takip etmekte, Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi'ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve altyapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi'nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması:
Kişisel Veri Sahibi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Yenibosna, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çakmak Sokak No:3 Bahçelievler / İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir. Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili Kişi'nin 18 yaşını doldurmamış olması halinde, yukarıda sayılan söz konusu hakları İlgili Kişi'nin velisi veya yasal temsilcisi İlgili Kişi adına kullanabilir. Bu durumda, İlgili Kişi'nin kimliğini tevsik edici belgeler ile birlikte veli veya yasal temsilcinin kimlik bilgilerinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunun cevaplandırılma süresi:
Kişisel verilere ilişkin talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu'nca belirlenen ücret alınabilir.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Başvuruyu reddetme hakkımız:
Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
Başvuru usulüne uyulmaması, gibi durumlarda, kabul edilmeme gerekçesi açıklanarak, reddedilir.

Başvurunun değerlendirilme usulü:
Yanıtlama süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi veya KVK Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuranın kimliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na olan şikayet hakkı:
Başvurunun reddedilmesi, başvuruya verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde yanıt verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu'na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Sosyal Medya Sayfalarımız

Diğer Web Sitelerimiz