Sözcüklerle Emlak

Bazen yanımızdakilerin konuşmalarından kulağımıza çalınan ancak anlamını bilemediğimiz sözcükler olur. İlk duyuşumuz da değildir üstelik. Bir nedenle, bugüne kadar üzerine eğilme fırsatımız olmamıştır. Bu türden olduğunu varsaydığımız emlak ile ilgili sözcüklerden bir demet sunalım istedik bugün size; kimini basit ve bildik bulacağınız, kimini ise iyi ki okudum diyeceğiniz...

SÖZCÜKLERLE EMLAK
Bazen yanımızdakilerin konuşmalarından kulağımıza çalınan ancak anlamını bilemediğimiz sözcükler olur. İlk duyuşumuz da değildir üstelik. Bir nedenle, bugüne kadar üzerine eğilme fırsatımız olmamıştır. Bu türden olduğunu varsaydığımız emlak ile ilgili sözcüklerden bir demet sunalım istedik bugün size; kimini basit ve bildik bulacağınız, kimini ise iyi ki okudum diyeceğiniz...
 

EMLAK: Ev, arsa, bağ, bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmaz malların ortak adına denir.
TAPU: Tapu sicil müdürlüğünce verilen, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün sahibini gösteren, bir belgedir.
ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla çevrili parsellere denir.
PAFTA: 1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri.
PARSEL: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri.
ARAZİ: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.
BAĞIMSIZ BÖLÜM: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri.
 

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.
GABARİ: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği.
GAYRİMENKUL: Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir.
MENKUL: Bir yerden başka bir yere taşınabilen, taşınır.
HİSSELİ TAPU: Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.
TEVHİD: Birden çok parselde yer alan gayrimenkullerin tek parsel üzerinde birleştirilmesi demektir.
İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.
İPOTEK: Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.
 

İNTİFA HAKKI: Emlak iradından (gelirinden veya kullanımından)  faydalanma hakkına denir.
İRTİFAK HAKKI: İrtifak hakkı, bir gayrimenkul üzerine, diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan haktır. Genelde araziler üzerinde belediye ve sair resmi kuruluşlara tanınan kısıtlı kullanım (geçiş) haklarıdır.
İPOTEK: Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.
KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanununa göre kurulan irtifak hakkıdır.
KAT MÜLKİYETİ: Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi.
TEKNİK ALTYAPI: Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanışlarına verilen ad.
SOSYAL ALTYAPI: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad.
 

VERASET BELGESİ: Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir.
YÖNETİM PLANI: Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir.
KÂGİR: Betonarme (ahşap veya kerpiç olmayan) demektir.
RESTORASYON: Aslını bozmadan onarma.
İMAR DURUMU: Bir arsanın üzerine ne kadar (TAKS, KAKS) ve ne amaçlı (konut, işyeri vb) yapı inşa edilebileceğini gösteren, belediyeden öğrenilen bilgi veya alınan belgedir.
TAKS: Taban Alanı Katsayısı. Arsa üzerine yapılacak olan inşaatın, taban oturum alanının arsaya oranıdır.
KAKS: Bir arsanın üzerine yapılabilecek toplam inşaat alanını gösterir; “emsal” olarak da adlandırılır.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com

Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.

Tıp Uzmanlarımız

Ekonomi Uzmanlarımız

Sosyal Medya Sayfaları

E-Ticaret Sitemiz ve Sayfa Kısa Yolu

Web Sitelerimiz

Teknik Uzmanlarımız